אשונ הביטח  
  הרדיס
  רבחמ  
םירבחמ ,ב''א  
 
   ישפוח טסקט ISBN