רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חוק איסור התערבות גנטית (שיבוט אדם ושינוי גנטי בתאי רביה), תשנ"ט-1999

להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

חוק איסור התערבות גנטית (שיבוט אדם ושינוי גנטי בתאי רביה), תשנ"ט-1999

בריאות – מידע גנטי – איסור התערבות גנטית

עונשין ומשפט פלילי – עבירות – איסור התערבות גנטית

תוכן ענינים

2

Go

מטרת ה

סעיף 1

2

Go

הגדרות

סעיף 2

2

Go

פעולות אסורות

סעיף 3

2

Go

ועדה מייעצת תפקידיה וסמכויותיה

סעיף 4

2

Go

התרת התערבות גנטית מסוימת

סעיף 5

2

Go

עונשין

סעיף 6

2

Go

שמירת דינים

סעיף 7

2

Go

תוקף

סעיף 8

2

Go

ביצוע

סעיף 9


חוק איסור התערבות גנטית (שיבוט אדם ושינוי גנטי בתאי רביה),
תשנ"ט-1999
*

מטרת החוק (תיקון מס' 1) תשס"ד-2004

1. מטרתו של חוק זה למנוע שיבוט לצורכי רביה בבני אדם על ידי קביעה שלא יתבצעו סוגים של התערבות גנטית בבני אדם וזאת לאור ההיבטים המוסריים, המשפטיים, החברתיים והמדעיים של סוגי התערבות האסורים, והשלכותיהם על כבוד האדם, ולשם בחינת מדיניות בנוגע לסוגי ההתערבות האמורים לאור היבטים אלה, תוך התחשבות בחופש המחקר המדעי לצורך קידום הרפואה.

הגדרות

2. בחוק זה –

"ועדה מייעצת" – ועדת הלסינקי עליונה שמונתה לפי תקנות בריאות העם (ניסויים רפואיים בבני אדם), תשמ"א-1980;

(תיקון מס' 1) תשס"ד-2004

"שיבוט אדם – human reproductive cloning" – כל אחד מאלה:

(תיקון מס' 3) תשע"ו-2016

(1) יצירה של עובר אדם הזהה מבחינה גנטית לאחר, אדם או עובר, חי או מת (בחוק זה – עובר משובט);

(2) החדרה של עובר משובט לרחמה או לגופה של אישה או לרחם או לגוף אחר;

"תא רביה" – תא זרע או ביצית של אדם;

"השר" – שר הבריאות.

פעולות אסורות (תיקון מס' 1) תשס"ד-2004

3. במשך תקופת תוקפו של חוק זה, לא יעשה אדם כל פעולה שהיא אחת מאלה:

(1) שיבוט אדם – human reproductive cloning;

(2) שימוש בתאי רביה שעברו שינוי גנטי מכוון קבוע (germ line gene therapy) במטרה לגרום ליצירת אדם.

ועדה מייעצת – תפקידיה וסמכויותיה (תיקון מס' 1) תשס"ד-2004

4. (א) הועדה המייעצת –

(1) תעקוב אחד התפתחות הרפואה, המדע, הביוטכנולוגיה, הביואתיקה והמשפט בתחום הניסויים הגנטיים בבני אדם, בארץ ובעולם;

(2) תגיש לשר ולועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת, דין וחשבון בדבר הפעלת סמכויותיה ותפקידיה לפי חוק זה וכן סקירה על ההתפתחויות כאמור בפסקה (1); דין וחשבון וסקירה לפי פסקה זו יוגשו אחת לשנה, לא יאוחר מיום 1 במרס;

(3) תייעץ לשר בנושא הניסויים הגנטיים בבני אדם, ותגיש לו את המלצותיה בענין האיסורים הקבועים בסעיף 3.

(ב) השר יקבע הוראות לענין הפעלת סמכויותיה של הועדה המייעצת לפי חוק זה; בתקנות כאמור ייקבעו גם סמכויות פיקוח ובקרה.

התרת התערבות גנטית מסוימת

5. (א) על אף הוראות סעיף 3, רשאי השר, אם מצא כי אין בכך כדי לפגוע בכבוד האדם, בהמלצת הועדה המייעצת ובתנאים שיקבע, להתיר בתקנות עשייתם של סוגי התערבות גנטית האסורים לפי סעיף 3(2).

(ב) עשיית פעולת התערבות גנטית שהותרה לפי סעיף קטן (א), טעונה קבלת היתר מראש, בתנאים שייקבעו.

(תיקון מס' 1) תשס"ד-2004

(ג) בתקנות לפי סעיף זה יקבע השר את התנאים למתן היתר, את סדרי מתן ההיתר, את דרכי הפיקוח והניטור על ביצוע ההתערבות שהותרה וחובת דיווח.

עונשין (תיקון מס' 1) תשס"ד-2004

6. העושה אחד מאלה, דינו – מאסר ארבע שנים או קנס פי שישה מן הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977:

(1) מבצע שיבוט אדם – human reproductive cloning;

(2) משתמש בתאי רביה שעברו שינוי גנטי מכוון קבוע (germ line gene therapy) במטרה לגרום ליצירת אדם, אלא אם כן פעל כדין על פי היתר שניתן לו לפי סעיף 5.

שמירת דינים

7. הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן.

תוקף (תיקון מס' 3) תשע"ו-2016

8. חוק זה יעמוד בתוקפו עד יום כ"ט באייר התש"ף (23 במאי 2020).

ביצוע

9. השר ממונה על ביצוע חוק זה.

בנימין נתניהו יהושע מצא

ראש הממשלה שר הבריאות

עזר ויצמן דן תיכון

נשיא המדינה יושב ראש הכנסת* פורסם ס"ח תשנ"ט מס' 1697 מיום 7.1.1999 עמ' 47 (ה"ח תשנ"ח מס' 2741 עמ' 482).

תוקן ס"ח תשס"ד מס' 1934 מיום 31.3.2004 עמ' 340 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 74 עמ' 290) – תיקון מס' 1; תחילתו ביום 7.1.2004 ור' סעיף 8 לענין תחולה.

ס"ח תש"ע מס' 2212 מיום 22.10.2009 עמ' 233 (ה"ח הממשלה תשס"ט מס' 447 עמ' 768) – תיקון מס' 2; תחילתו ביום 24.5.2009 ור' סעיף 2 לענין הוראת מעבר.

ס"ח תשע"ו מס' 2553 מיום 25.5.2016 עמ' 882 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 1039 עמ' 988) – תיקון מס' 3; תחילתו ביום 24.5.2016 ור' סעיף 3 לענין הוראת מעבר.

3. תחילתו של חוק זה ביום ט"ז באייר התשע"ו (24 במאי 2016), ואולם לא יועמד אדם לדין בשל מעשה שעשה בניגוד להוראות החוק העיקרי, בתקופה שבין יום התחילה לבין יום פרסומו של חוק זה.