Promoting Science, Education and Society: The Academy- Government Challenge
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

Promoting Science, Education and Society: The Academy- Government Challenge

האתגר אקדמיה - ממשלה: טיפוח המדע, ההשכלה והחברה
 
כינוס בין-לאומי שנערך באקדמיה הלאומית למדעים
17-18 במאי, 2004
 

המדע מתרחב בהתמדה הן בתרומתו לתחרותיות הלאומית והן בחלקו בתקציב הלאומי.
- מהו תפקידן של אקדמיות לאומיות למדעים בסביבה זו המשתנה במהירות?

- מה מצפות הממשלה, התעשייה והחברה בכללה מן האקדמיות הלאומיות, וכיצד אפשר למלא ציפיות אלה תוך איזון של החופש האקדמי, המימון הציבורי והלחצים החברתיים?
- כיצד משפיעות ההזדמנויות החדשות על יחסי האקדמיה הלאומית והממשלה?
- כיצד אפשר להגן על התרומות הייחודיות וארוכות הטווח של גוף מדענים אוטונומי ואובייקטיבי, ברמה הגבוהה ביותר של מדיניות מדע לאומית, מפני אינטרסים פוליטיים קצרי-טווח?
- כיצד מתמודדות מדינות שונות, קטנות וגדולות, אל מול הסוגיות המידיות, ובאיזה תוצאות?

 
הכינוס הצטיין ברמה הגבוהה של המשתתפים, שסיפקו מבט חשוב על האתגרים המשותפים העומדים בפני אקדמיות לאומיות וממשלות בבואן לקדם את המדע, ההשכלה, התחרותיות התעשייתית והשוויון החברתי בעולם שבו הקשר בין המדינות גובר והולך.
 
מטרתו של הכינוס הייתה להקשיב לראשי האקדמיות הלאומיות המשתתפים וללמוד מניסיון העבר וההווה שלהם.
 
 
 
פרסומים נוספים: ד´´ר יוסי סגל