דוח מצב המדע בישראל תש"ף
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

דוח מצב המדע בישראל תש"ף

דוח האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים על מצב המדע בישראל לשנת תש"ף/2019 , מוגש כפי שמתחייב מסעיף 4ג לחוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, תשכ"א/1961 (כפי שתוקן ב-2010).
 
מטרת הדוח להצביע על הישגים, פערים ואתגרים במחקר האקדמי בארץ בשלוש השנים האחרונות, למען קידום המדע והמחקר וביסוסם בישראל.
 
ועדת דוח מצב המדע מונתה לצורך כתיבת הדוח התלת-שנתי על ידי נשיאת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים פרופ' נילי כהן. הוועדה מינתה שמונה תת-ועדות ייעודיות לבדיקת נושאים אלו: קשרי מדע בין-לאומיים, מעבדות לאומיות, מצב מדעי הרוח, מצב מדעי החברה, המחקר הרפואי, קשרי אקדמיה–ות"ת, קשרי אקדמיה–ממשל ותשומות ותפוקות. תת-הוועדות אספו ועיבדו כל אחת את המידע הרלוונטי לתחומה, ומסקנותיהן מפורטות בגוף הדוח בפרקים המתאימים. הוועדה המרכזית ריכזה את מסקנות תת-הוועדות, קיימה דיונים, סיורים ופגישות והשלימה את תמונת המצב, וזו מובאת במלואה בדוח.