גילוי דעת: עמדתה של מועצת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים בעניין הצעת עקרונות ההתנהלות הראויה במוסדות להשכלה גבוהה
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

גילוי דעת: עמדתה של מועצת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים בעניין הצעת עקרונות ההתנהלות הראויה במוסדות להשכלה גבוהה

26/03/2018
מועצת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, בהשתתפות נשיאיה הקודמים של האקדמיה, ערכה דיון שלא מן המניין בנוגע להצעת עקרונות ההתנהלות הראויה במוסדות להשכלה גבוהה.
 
אנו מבקשים להביע הסתייגות מהצעה זו, האמורה לעלות לדיון בקרוב במל"ג.
 
הנושא הנדון נמצא בגדר החופש האקדמי המוקנה למוסד להשכלה גבוהה, כאמור בס' 15 לחוק המועצה להשכלה גבוהה (1958), הקובע כי כל מוסד אקדמי בישראל יהיה בן-חורין לכלכל את ענייניו האקדמיים כראות עיניו.
 
יש להשאיר נושא זה לשיקולו העצמאי של כל מוסד ולהימנע מלהכתיב למוסדות להשכלה הגבוהה הוראות בעניין זה.
 
עמדה זו גם הובהרה בגילוי דעת של מועצת האקדמיה ונשיאיה הקודמים מיוני 2017, שהתייחס להצעה לנסח קוד אתי עבור המערכת האקדמית בישראל.