גילוי דעת לעניין מינויים אקדמיים ותכניות לימוד אקדמיות
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

גילוי דעת לעניין מינויים אקדמיים ותכניות לימוד אקדמיות

בצעד יוצא דופן החליטה היום מועצת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים לצאת בגילוי דעת בעקבות פרסומים בימים האחרונים על הפעלת לחץ ואיומים על הנהלות האוניברסיטאות בשל הבעות דעה של חברי סגל.
18/08/2010
צעד יוצא דופן החליטה היום מועצת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים לצאת בגילוי דעת בעקבות פרסומים בימים האחרונים על הפעלת לחץ ואיומים על הנהלות האוניברסיטאות בשל הבעות דעה של חברי סגל.
במדינה דמוקרטית יש לשמור מכל משמר על עצמאותם של המוסדות האקדמיים ולפיכך, אין להשלים עם ניסיונות להתערבות חיצונית וזרה במינויים של חברי הסגל, בתכניות הלימודים ובדרך הוראתם.
גילוי דעת
לעניין מינויים אקדמיים ותכניות לימודים אקדמיות
בימים אלה רואה מועצת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים לנכון להדגיש את תקפותם וחשיבותם של עיקרים אלה:
• מינויו של אדם לכהונה במשרה אקדמית במוסד להשכלה גבוהה הוא אך ורק על בסיס כישוריו האקדמיים ומצויינותו המחקרית.
• רק שיקולים אקדמיים ינחו את מבנה תכנית הלימודים של מוסד להשכלה גבוהה ורשימת הקורסים הנלמדים בו. נושא זה הוא באחריותה הבלעדית של ההנהלה האקדמית של אותו מוסד, הפועלת במסגרת מדיניותה של המועצה להשכלה גבוהה.
• חבר(ת) סגל אקדמי שניתנה לו (לה) האחריות על קורס אקדמי במסגרת תכנית הלימודים של מוסד להשכלה גבוהה הוא (היא) הקובע(ת) הבלבדי(ת) של דרך הוראת הנושא הנלמד ושל החומרים והאסמכתאות שהוראה זו נשענת עליהם.
• ככלל, חזקה על חברי הסגל במוסדות להשכלה גבוהה שהם עושים את מלאכתם נאמנה, כל איש ואישה בתחום אחריותו(ה) האקדמית.
כל ניסיון לערער על עיקרים אלה הוא פסול ופוגע בעצמאותם של המוסדות להשכלה גבוהה וביכולתם למלא את שליחותם האקדמית והלאומית.
לפרטים ולתאום ראיון עם נשיא האקדמיה, פרופ' מנחם יערי ניתן לפנות לאביטל בר- דוברת האקדמיה: 050-6400993