Guide to Hebrew Manuscript Collections
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

Guide to Hebrew Manuscript Collections

הוצאת האקדמיה שמחה לבשר על פרסום המהדורה השנייה המתוקנת של הספר: "מורה דרך לאוספי כתבי-היד העבריים" (באנגלית), מאת בנימין ריצ'לר
26/02/2014
הוצאת האקדמיה שמחה לבשר על פרסום המהדורה השנייה המתוקנת של הספר: "מורה דרך לאוספי כתבי-היד העבריים" (באנגלית), מאת בנימין ריצ'לר
המהדורה הראשונה יצאה לאור בשנת תשנ"ד (1994).
בנימין ריצ'לר הוא מנהלו לשעבר של המכון לתצלומי כתבי יד עבריים בספרייה הלאומית.
על פי עטיפת הספר:
"במהלך מאתיים השנים האחרונות 'נדדו' ברחבי העולם אוספים גדולים וחשובים של כתבי-יד עבריים. אוספים פרטיים התגלגלו לספריות ציבוריות, כתבי-יד יחידים ואוספים החליפו ידיים, מספרי מדף שונו וחוקרים קבעו לכתבי-יד מספרים שרירותיים או השתמשו בכינויים ובסיגנטורות מקוצרים. המהדורה הראשונה של 'מורה הדרך' של ריצ'לר, שיצאה לאור בשנת תשנ"ד (1994), סיפקה תיעוד מקיף ושיטתי של 'נדודים' אלו. היא ציידה את הקורא במידע ביבליוגרפי בסיסי על כתבי-היד המצוטטים בספרות המחקר והייתה כלי חשוב לאיתורם.
"ואולם מאז חלו שינויים רבים: פורסמו קטלוגים חדשים של אוספים חשובים, אוספים פרטיים וציבוריים נמכרו ומאות כתבי-יד החליפו ידיים, והתגלו כתבי-יד שלא היו ידועים קודם לכן. כמו כן קוטלגו אלפי כתבי-יד מספריות במזרח אירופה, שלאחרונה נעשו נגישים לחוקרים במערב, וכך התאפשר זיהוים של כתבי-יד שנחשבו אבודים. חידושים טכנולוגיים אפשרו לאתר כתבי-יד 'אבודים' נוספים: הקטלוגים הממוחשבים של המכון לתצלומי כתבי יד עבריים ושל ספריות אחרות מאפשרים חיפושים מורכבים, וריבוי המשאבים באינטרנט ושכיחות הדואר האלקטרוני מקלים את חיפושי המידע.
"מהדורה חדשה זו היא עדכון מלא והרחבה של המהדורה הראשונה של הספר, והיא כוללת נספחים המציינים את מקומותיהם הנוכחיים המדויקים של אלפי כתבי-יד ואוספים".