רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

תקציב

תקציב האקדמיה לשנת תשפ"ב 
 
(כל הסכומים באלפי שקלים) 
 

הקצבות ות"ת

12,831

הכנסות מפרסומים

70

הכנסות מקרנות

1,800

הקרן הלאומית למדע

850

תקורה מפרויקטים

375

הכנס' מימון נטו

320

קרנות הנהלה

400

סה"כ הכנסות תקציב שוטף

16,646

סה"כ הכנסות מיזמים במימון חיצוני

22,504

סה"כ הכנסות

39,150


 

החטיבה למדעי הטבע

660

החטיבה למדעי הרוח

850

קידום המדע

290

כינוסים מדעיים וקשרי קהילה

750

פרסומים

210

קשרים בין-לאומיים

1,250

האקדמיה הצעירה הישראלית

150

דוח מצב המדע

35

מרכז הקשר

85

בתר-דוקטורנטים

450

מלגות חירום

906

הוצאות כלליות ומשרדיות

1,770

הוצאות שכר ונלוות

8,660

פחת

580

סה"כ הוצאות תקציב שוטף

16,646

סה"כ הוצאות מיזמים במימון חיצוני

22,504

סה"כ הוצאות

39,150

עתודה/עודף (גירעון)

0