האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים The Israel Academy of Sciences and Humanities - פורום תל"מ (הפורום לתשתיות לאומיות למחקר ולפיתוח)
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

פורום תל"מ (הפורום לתשתיות לאומיות למחקר ולפיתוח)

להקמת תשתיות מחקר מתקדמות ולפיתוחן נדרשים תקציבים גדולים. בשנת 1997 הקים נשיא האקדמיה פרופ׳ יעקב זיו את פורום תל״מ, מסגרת פעולה וולונטרית שנועדה לתאם ולאגם משאבים בין כל הגופים הלאומיים שתשתית מחקרית גדולה יכולה לשמש אותם.
בראש הפורום יושב נציג האקדמיה – בשנים האחרונות חבר האקדמיה פרופ׳ שמעון אולמן – וחברים בו יו״ר הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות״ת) במועצה להשכלה גבוהה (מל״ג), ראש הרשות לחדשנות, מנכ״ל משרד המדע והטכנולוגיה, ראש מפא״ת במשרד הביטחון וסגן ראש אגף התקציבים במשרד האוצר.
 
הפורום בודק הצעות להקמת תשתיות לאומיות למחקר ולפיתוח וממליץ על דרך איגום המשאבים המתאימה מתוך תקציבי מרכיבי הפורום וגופים מעוניינים אחרים. כמו כן הוא ממליץ על הגופים שיהיו אחראים לביצוע ולבקרה במסגרת התקציבית שנקבעה. 

ערוצי התמיכה במחקר ופיתוח (מו״פ) ממקורות לאומיים בישראל קיימים בעיקר במסגרות אלה:
1. מחקר בסיסי איכותי המנוהל ומתוקצב על יסוד עקרונות תחרותיים.
2. מו"פ מגזרי (חקלאות, תעשייה, ביטחון ועוד) המנוהל ומתוקצב על יסוד צרכים וצפי של יישומים מוגדרים.
 
השותפים בתל"מ סבורים כי מלבד ערוצי תמיכה אלה יש צורך לתמוך מעת לעת גם בהקמת תשתיות מו"פ בתחומים שונים. לעיתים תשתיות אלה אינן נופלות בתחום אחריותו הבלעדית של אחד מגופי התמיכה במו"פ. בחינה מקצועית של ההצעות ושל הדרכים להקמת תשתיות לאומיות כאלה נעשית אפוא בפורום תל"מ. הפורום גם ממליץ על דרך האיגום התקציבי המתאימה מתוך תקציבי מרכיבי הפורום (וגופים מעוניינים אחרים) וכן על הגופים שיהיו אחראים לביצוע ולבקרה במסגרת התקציבית שנקבעה.
 
 
עם השנים החליט פורום תל"מ על איגום משאבים וביצוע מיזמים מדעיים וטכנולוגיים בהיקף כולל של מאות מיליוני דולרים. אלה המיזמים העיקריים:
 1. השתתפות שנתית של ישראל במתקן הסינכרוטרון האירופי (ESRF) - בהיקף כולל של 10 מיליון דולר
 2. מיזם אינטרנט 2 (תקשורת רחבת פס מהדור השני) - בהיקף של 38 מיליון דולר
 3. מאיץ חלקיקים במרכז למחקר גרעיני שורק (SARAF) - בהיקף של 25 מיליון דולר
 4. רכישת ציוד כבד למחקרים בננוטכנולוגיה - בהיקף של 11 מיליון דולר
 5. הקמת מרכז מחקר לננוטכנולוגיה בטכניון - מכון טכנולוגי לישראל - בהיקף של 78 מיליון דולר
 6. הקמת מרכזי מו"פ לננוטכנולוגיה ולננו–מדע בעוד חמש אוניברסיטאות מחקר - בהיקף כולל של 142.5 מיליון דולר
 7. הקמת מרכזי ציוד לשירות המו"פ הביוטכנולוגי - בעלות של 10 מיליון דולר
 8. הקמת תשתית לרשת "גריד" לאומית (למינוף משאבי המִחשוב) - בעלות של 6.2 מיליון דולר
 9. רכישת ציוד למו"פ בתאי גזע - בעלות של 10 מיליון דולר
 10. הקמת מאגר/בנק רקמות לאומי (מידג"ם) - בעלות של 8.9 מיליון דולר
 11. פוטוניקה מתקדמת - בעלות של 56 מיליון דולר
 12. חקר המוח - בעלות של 25 מיליון דולר
 13. הקמת מאגר גנומי קליני במסגרת מיזם "פסיפס" לרפואה מותאמת אישית, בהשתתפותם של משרד הבריאות והמשרד לשוויון חברתי - בעלות של 69 מיליון דולר
 14. מדע וטכנולוגיה קוונטית - בעלות של 1,250 מיליון ש"ח. ועדת בדיקה בראשותה של ד"ר ארנה ברי הגישה את המלצותיה, והמיזם אושר בפורום תל"מ וייושם במהלך החומש הקרוב. השנה החלו השותפים בהתארגנות להפעלת התוכנית ונבחר מנהל לתוכנית.
במהלך השנים האחרונות הוקמו שתי ועדות בדיקה מקצועיות: הוועדה הראשונה, ועדת בדיקה מקצועית בראשות פרופ' תא"ל (מיל') חיים אשד, נועדה לבדוק את הצורך בהקמת תשתית ללוויינות זעירה (small satellites), את כדאיות הקמתה ואת האפשרות לכך. הוועדה הגישה את מסקנותיה, והנושא אושר עקרונית וצפוי להתחיל לפעול כבר בשנת 2021 . הוועדה השנייה, בראשותה של ד"ר ארנה ברי, בדקה את הצורך בהקמת תשתית לבינה מלאכותית ולמדעי הנתונים, את כדאיות הקמתה ואת היתכנותה. הוועדה הגישה את המלצותיה לפורום, וזה אישר את הדוח ואת התוכנית המוצעת. במהלך השנה נעשו מאמצים לקדם את האישור התקציבי ליישום מלא של המלצות הוועדה.
 
פורום תל"מ הקים ועדה נוספת בעקבות יוזמת רשות החדשנות, בראשותה של פרופ' רבקה כרמי, לקידום נושא הביו–קונוורג'נס (Bio-Convergence) - שהוא שילוב בין–תחומי המקיים חיבור סינרגטי בין מדעי החיים והביולוגיה ובין מדעי ההנדסה. הוועדה תבדוק את האפשרות להקים בישראל תשתית למו״פ שתתמוך בפיתוחו ובקידומו של מחקר רב–תחומי אקדמי בסיסי, טכנולוגי–יישומי, רפואי ותעשייתי בתחום הביו–קונוורג'נס כמנוע חדשנות טכנולוגי וכלכלי, לרבות פיתוח ידע ויכולות מו"פ וייצור להקמת חברות משמעותיות בישראל שיעסיקו כוח אדם איכותי ושתהיינה בעלות פריון גבוה. נוסף על אפשרות הקמתה של תשתית כזאת תבדוק הוועדה גם את התועלת שבה.
 
השנה הוקדש דיון מיוחד לאתגרים שהציב משבר הקורונה בפני ראשי הארגונים שמרכיבים את פורום תל"מ.