האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים The Israel Academy of Sciences and Humanities - ועדות לבדיקת תחום
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

ועדות לבדיקת תחום

ועדות לבדיקת תחום
חדר הישיבות של האקדמיה למדעים (צילום: האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים)
מתוקף תפקידה של האקדמיה על פי חוק לייעץ לממשלה בפעולות הנוגעות למחקר ולתכנון מדעי בעלי חשיבות לאומית, היא ממנה מפעם לפעם ועדות לבחינת תחומים שונים. הוועדות מגישות את מסקנותיהן והמלצותיהן למועצת האקדמיה.
הוועדה לבדיקת תחום לימודי השואה באוניברסיטאות בישראל
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים החליטה להקים ועדה לבדיקת תחום לימודי השואה באוניברסיטאות בישראל. פרופ' נילי כהן, נשיאת האקדמיה, מינתה את פרופ' ישראל ברטל לתפקיד יו"ר הוועדה. החברים בוועדה: פרופ' שלמה אבינרי, פרופ' יהודה באואר, פרופ' חוי בן-ששון דרייפוס, פרופ' שולמית וולקוב ופרופ' דינה פורת.
 
בכוונת הוועדה לבדוק את מצב לימודי השואה באוניברסיטאות ולהכין דוח ובכללו המלצות לתיקון המצב ולשיפורו, מתוך השוואה למצב בארצות אחרות.
 
הוועדה לבדיקת תחום מדע הדתות באוניברסיטאות בישראל

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים החליטה בשנת תשע"ה (2015) להקים ועדה לבדיקת תחום מדע הדתות באוניברסיטאות בישראל. פרופ' יוסף קפלן, יו"ר החטיבה למדעי הרוח, מינה את פרופ' גדליה סטרומזה לתפקיד יו"ר הוועדה. החברים בוועדה היו פרופ' גדעון בוהק מאוניברסיטת תל אביב, ד"ר יונתן בן-דב מאוניברסיטת חיפה, פרופ' מארן ניהוף מהאוניברסיטה העברית בירושלים, פרופ' אדם סילוורסטיין מאוניברסיטת בר-אילן, פרופ' נורית שטדלר מהאוניברסיטה העברית בירושלים וחבר האקדמיה פרופ' שאול שקד מהאוניברסיטה העברית בירושלים. מר עומר מיכאליס, תלמיד מחקר בתחום הפילוסופיה היהודית, מונה לתפקיד עוזר המחקר.
 
הוועדה התרשמה מעושרו ומאיכותו של המחקר הנעשה כיום באוניברסיטאות בישראל בהיבטים רבים של מדע הדתות. מחקרים הנעשים בישראל בתחום זה זכו להכרה ולהערכה בעולם, הן מבחינה איכותית הן מבחינה כמותית, ושיעור ניכר ממענקי המחקר שנתנה הקרן הלאומית למדע בתחומי מדעי הרוח היה למחקרים בעלי זיקה מובהקת לחקר הדתות. עם זאת, עד כה לא מיצו האוניברסיטאות את הפוטנציאל הגלום במחקר הנעשה בהן בתחום זה ולא הצעידו את ישראל למקום היאה לה כמדינה מובילה בחקר הדתות. הוועדה מציעה בהמלצותיה כמה דרכים לשיפור המצב.
 
דוח הוועדה אושר על ידי מועצת האקדמיה בשנת 2017.